Hà Nội B 5 – 1 Bình Định TMS (V6 HNQG – An Cường 2018)