Hình ảnh Buổi họp BTC các Giải BĐCN Quốc Gia 2017 (18.4.2017)