Long An 1-0 Công An Nhân Dân (V9 – HNQG An Cường 2018)

Nguồn Ảnh: Trần Anh Tuấn