XM.Fico Tây Ninh 0-0 Bình Phước (V9 – HNQG An Cường 2018)