Highlights | SHB Đà Nẵng – Thép Xanh Nam Định | Nối tiếp thắng lợi trên đất khách