Công tác chuẩn bị lớp tập huấn Giám sát, Trọng tài và Điều phối viên 2014

Toàn bộ công tác chuẩn bị hậu cần, tài liệu, phòng hội nghị, nơi ăn nghỉ, trang phục cho Giám sát, Trọng tài và Điều phối viên đã được hoàn tất.