Highlights | Phố Hiến – Quảng Nam | Tận dụng sai lầm, chủ nhà giành thắng lợi