Hình ảnh buổi thực hành của Trọng tài, Trợ lý trọng tài HNQG 2015

Tổng hợp hình ảnh buổi thực hành và kiểm tra tình huống thực tế trên sân của các Trọng tài, Trợ lý Trọng tài HNQG 2015.