Hội nghị triển khai công tác mùa giải 2019: đón chờ những thay đổi tích cực