Quyết định thành lập Ban điều hành các Giải BĐCN QG 2021

Ngày 12/01/2021, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) ban hành Quyết định thành lập Ban điều hành các Giải BĐCN QG 2021, cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Điều hành các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 gồm các ông ( bà) có tên sau đây.

1.   Ông: Nguyễn Minh Ngọc TGĐ Công ty VPF Trưởng Ban
2.   Ông: Nguyễn Trọng Hoài Phó TGĐ Công ty VPF Phó Trưởng Ban thường trực
3.   Ông: Phạm Hữu Thinh Phó Tư lệnh CSCĐ Phó Trưởng Ban
4.   Ông: Lê Hồng Thái TP. Tài trợ Công ty VPF Ủy viên
5.   Bà: Nguyễn Thị Thanh Tú PP. Pháp lý & TCCT – VFF Ủy viên
6.   Bà: Hà Thị Duyên TP. TC –KT Công ty VPF Ủy viên
7.   Bà: Nguyễn Thị Thu Huyền TP. Truyền thông Công ty VPF Ủy viên
8.   Bà: Phạm Thị Ánh Tuyết PP. TCTĐ Công ty VPF Ủy viên
9.   Ông: Nguyễn Tiến Đức PP. TCTĐ Công ty VPF Ủy viên
10. Bà: Phùng Thị Thu Khuê NV. P Pháp lý & TCCT – VFF Ủy viên

(Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách bộ phận giúp việc cho Ban điều hành các giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia năm 2021)

Điều 2.  Ban Điều hành Giải có trách nhiệm tổ chức, điều hành mọi hoạt động có liên quan đến các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 theo đúng Quy chế, Điều lệ Giải đã được LĐBĐ Việt Nam phê duyệt.

     –  Nhiệm vụ của các thành viên trong Ban điều hành do Trưởng Ban điều hành phân công.

     –  Ban Điều hành được sử dụng dấu của Công ty VPF trong suốt quá trình điều hành các Giải cho đến khi kết thúc các Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021.

     –  Chế độ phụ cấp đối với các thành viên trong BĐH không phải là CBNV Công ty VPF được hưởng theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty VPF.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

     Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Công ty, các Phòng chuyên môn Công ty VPF và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

2021-01-12 QD 04 Quyet dinh thanh lap BDH cac giai BDCN Quoc gia 2021