HIGHLIGHTS | HỒNG LĨNH HÀ TĨNH – THỂ CÔNG VIETTEL | Night Wolf V.League 1 – 2023/24