Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn Công ty VPF lần thứ I (nhiệm kỳ 2017-2022)