Chơi thiếu người gần 90 phút, SLNA vẫn bỏ túi 3 điểm nhờ quả phạt đền trước Thanh Hóa