SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng

Thứ 7, 10 tháng 10, 2020 - 17:00
SVĐ Hòa Xuân