Quyết định ban hành Điều lệ Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023

  • Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ tổng hợp ý kiến của các CLB đối với dự thảo Điều lệ Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023;

– Căn cứ hợp đồng ký kết tài trợ của Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023 giữa Công ty VPF và Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Nghệ Tĩnh;

– Căn cứ Công văn số 523/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 15/3/2023 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Điều lệ Giải bóng đá Hạng Nhất Quốc gia – Bia Sao Vàng 2023 kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ tham dự Giải, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

2023-03-16 QD 10 Quyet dinh vv ban hanh Dieu le Giai HNQG Bia Sao Vang 2023

2023-03-16 Dieu le HNQG 2023