Quyết định ban hành Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023

  • Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
  • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);

– Căn cứ tổng hợp ý kiến của các CLB đối với dự thảo Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023;

– Căn cứ Công văn số 524/LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 15/3/2023 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Điều lệ Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 kèm theo quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ tham dự Giải, giám sát,

2023-03-16 Dieu le Cup QG 20232023-03-16 Dieu le Cup QG 2023

2023-03-16 QD 12 Quyet dinh vv ban hanh Dieu le Giai Cup QG 2023