SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh

Thứ 5, 30 tháng 05, 2019 - 17:00
SVĐ Hòa Xuân