Kỷ luật CLB XM Xuân Thành Sài Gòn về việc liên quan tới cầu thủ Kesley Huỳnh Alves

Quyết định số 330/QĐ-LĐBĐVN đối với CLB Bóng đá Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn do vi phạm nghĩa vụ về thời hạn trả tiền cho cầu thủ Kesley Huỳnh Alves.

Điều 1:

1. Phạt 5,000,000 (Năm triệu đồng) đối với CLB bóng đá Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn di vi phạm nghĩa vụ về thời hạn trả tiền cho cầu thủ Kesley Huỳnh Alves theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

2. CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn có nghĩa vụ phải trả tiền cho cầu thủ Kesley Huỳnh Alves theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động số 17 ngày 01/12/2010 và Biên bản cuộc họp ngày 14/01/2013 giữa Công ty Cổ phần Xuân Thành (CLB bóng đá Sài Gòn Xuân Thành) với cầu thủ Kesley Huỳnh Alves với số tiền cụ thể là 29000 USD và 76,900,000 đ.

3. CLB bóng đá XM Xuân Thành Sài Gòn có nghĩa vụ thanh toán số tiền theo quy định tại khoản 2 Điều này cho cầu thủ Kesley Huỳnh Alves trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này. Trong trường hợp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thời hạn quy định, Ban Kỷ luật sẽ áp dụng xử phạt CLB bóng đá XM Xuân Thành Sài Gòn theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 72 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN.

Điều 2:

CLB Bóng đá XM Xuân Thành Sài Gòn có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này vào tài khoản của Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

                                                                                                     TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT
                                                                                                     Nguyễn Hải Hường
                                                                                                         (đã ký)

(Chi tiết xem tại file đính kèm)