Quyết định số 332 về việc kỷ kuật đối với Ông Nguyễn Xuân Thủy (XMXT Sài Gòn)

Điều 1. Theo Quy định tại khoản 1 và 3 Điều 69 Quy định về Kỷ luật của LĐBĐVN, Phạt 10.000.000đ (mười triệu đồng) và bị cấm 05(năm) năm tham gia các hoạt động bóng đá do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Đơn vị tổ chức giải tổ chức đối với ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tích Công ty cổ phần CLB bóng đá Sài Gòn.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Thủy có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại Điều 1 Quyết định này vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực

Điều 3. Ông Nguyễn Xuân Thủy có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tịa Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Xuân Thủy và các đơn vị, cá nhân có liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                                                    TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT        

                                                                                                                                        Nguyễn Hải Hường           
                                                                                                                                                     (đã ký)