Quyết định số 331 về việc Kỷ luật CLB Bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn

Điều 1:

1. Phạt 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và phải chuyển xuống thi đấu ở giải Hạng Ba quốc gia từ mùa giải sau. Toàn bộ kết quả thi đấu của đội bóng Xi măng Xuân Thành Sài Gòn với đội bóng khác (nếu có) đều bị hủy bỏ.

2. CLB có trách nhiệm tuân thủ các thỏa thuận trong Hợp đồng lao động đối với các cầu thủ, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy quy chế và thực hiện các nghĩa vụ khác về lao động theo quy định của pháp luật.

Điều 2:

CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn có trách nhiệm nộp tiền phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này vào tài khoản của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong vòng 15 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3:

CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký CLB bóng đá Xi măng Xuân Thành Sài Gòn
và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                                           TRƯỞNG BAN KỶ LUẬT        
                                                                                                                                Nguyễn Hải Hường          
                                                               
                                                                                                                                             đã ký