HIGHLIGHTS | TRƯỜNG TƯƠI BÌNH PHƯỚC – THÉP XANH NAM ĐỊNH | CUP QUỐC GIA CASPER 2023/24