HIGHLIGHTS | LP BANK HOÀNG ANH GIA LAI – THÉP XANH NAM ĐỊNH | Night Wolf V.League 1 – 2023/24