Quyết định ban hành Điều lệ Giải VĐQG Night Wolf 2023

Ngày 17/01/2023, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF) ban hành Điều lệ Giải Bóng đá Vô địch quốc gia Night Wolf 2023. Nội dung cụ thể như sau:

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP BÓNG ĐÁ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM

– Căn cứ Quy chế Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam hiện hành;
– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (Công ty VPF);
– Căn cứ tổng hợp ý kiến của các CLB đối với dự thảo Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2023;
– Căn cứ hợp đồng ký kết tài trợ của Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2023 giữa Công ty VPF và Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum;
– Căn cứ Công văn số 77LĐBĐVN-TCTĐ, ngày 13/01/2023 của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về việc phê duyệt Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức Thi đấu và Văn phòng Công ty VPF,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành Điều lệ Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Night Wolf 2023 kèm theo quyết định này. 2023-01-17 Dieu le Giai VDQG 2023
Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Ban Tổ chức Giải, các phòng ban chức năng Công ty VPF, Câu lạc bộ, giám sát, trọng tài cùng các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.