Hà Nội B 3-0 Công An Nhân Dân (V13 HNQG An Cường 2018)