Dyachenko lập hattrick, Than Quảng Ninh mở hội ngay tại thánh địa Cửa Ông