Highlights B.Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa: Tô Văn Vũ lập siêu phẩm