Quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Cúp Quốc gia 2014

Ngày 26/12/2013 Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã ký quyết định thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Cúp Quốc gia -  2014.

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Giải bóng đá Cúp quốc gia 2014, gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Phạm Ngọc Viễn – Tổng Giám dốc Công ty VPF – Trưởng Ban
2. Ông Phạm Phú Hòa – Phó Tổng Giám đốc Công ty VPF – Phó Trưởng ban
3. Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng phòng TCTĐ Công ty VPF – Phó Trưởng ban thường trực
4. Ông Hoàng Chuyên Cần – Trưởng phòng HCNS Công ty VPF – Ủy Viên
5. Ông Nguyễn Đức Mạnh – Trưởng phòng TTTT Công ty VPF – Ủy Viên
6. Bà Hà Thị Duyên – Trưởng phòng KTTC Công ty VPF – Ủy Viên
7. Bà Nguyễn Thị Thanh Tú – Phó trưởng phòng Pháp Lý & TCTT – LĐBĐVN – Ủy Viên

Điều 2: Ban tổ chức giải chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành Giải bóng đá Cúp quốc gia 2014 theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp và Điều lệ giải.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Giám đốc điều hành, các Phòng chức năng – Công ty VPF và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                                                    Võ Quốc Thắng
                                                                                                                                           (Đãký)